Pretraga
Euro
Meni Zatvori
Kategorije proizvoda

  Pravno obaveštenje

  Vlasnik ove veb stranice www.bootik.rs (“Veb”) je Filip Gvozdić PR NYK Sport, registrovani samostalni preduzetnik, sa sledećim identifikacionim podacima:

   

  Sedište:                Omladinski trg 14/5, Vršac

  PIB:                      109624045

  Telefon:                 069/1-266845

  Faks:                     013/837-431

   

  (u daljem tekstu: Bootik)

   

   

  PRISTUP VEBU

   

  Ova Pravno obaveštenje reguliše pristup korisnika (“Korisnik”) i korišćenje Veba u cilju pružanja informacija Korisniku u vezi sa Bootik-om, njegovim proizvodima, aktivnostima i promocijama.

   

  Pristupanjem i korišćenjem Veba, Korisnik prihvata uslove iz ovog Pravnog obaveštenja, Politiku privatnosti i kolačića (“cookies”)[1] i Politiku kolačića (“cookies”)[2] ovog Veb-a.

   

  Pre korišćenja Veb-a, Korisnik mora pažljivo pročitati Pravno obaveštenje, Politiku privatnosti i Politike kolačića (“cookies”), imajući u vidu da navedena dokumenta mogu biti prilagođena i/ili promenjena u bilo kom trenutku. Ako Korisnik ne prihvati uslove iz ovog Pravnog obaveštenja, on/ona ne može koristiti Veb ili njegov sadržaj.

   

   

  KORIŠĆENJE I FUNKCIJE VEBA

   

  Korisnik je saglasan da odgovorno koristi Veb, kao i informacije sadržane u njemu,  te da je dužan da poštuje i da se pridržava pravila Veba i ovog Pravnog obaveštenja, kao i svih drugih neophodnih uslova koje Bootik može postaviti na Veb u navedene svrhe.

   

  Nadalje, Korisnik ne sme učiniti nikakvu prekršajnu radnju s namerom oštečenja, zloupotrebe i/ili preopterećenja Veb-a, ili sprečavanja u bilo kom obliku njegovog normalnog korišćenja i funkcionisanja.

   

  Korisnik je upoznat sa činjenicom da, u slučaju nepoštovanja Pravnog obaveštenja, Politike privatnosti ili Politike kolačića (“cookies”), odnosno u slučaju neispunjenja drugih relevantnih uslova navedenih na Veb-u, Bootik zadržava pravo da ograniči, obustavi i/ili ukine Korisniku pristup Veb-u, koristeći bilo koju tehničku meru neophodnu za to.

   

  Bootik nastoji da održi ispravno funkcionisanje Veb-a, da izbegne greške, ili, ukoliko je neophodno, da ih popravi, i da održava sadržaj Veb-a uredno ažuriranim. Međutim, Bootik ne garantuje dostupnost ili kontinuitet pristupa Veb-u, niti odsustvo grešaka u njegovom sadržaju, kao ni to da se isti ažuriraju shodno navedenom.

   

   

  ODGOVORNOST

   

  Pristup Veb-u i upotreba bilo koje informacije ili mehanizma sadržanog u Veb-u, vrše se pod isključivom odgovornošću Korisnika.

   

  Bootik nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili gubitak koji mogu da proisteknu direktno ili indirektno iz pristupa ili upotrebe informacija sadržanih na Veb-u, a posebno za bilo koju informaciju koja se odnosi na treća lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na one proizvedene od strane operativnih sistema ili prouzrokovane virusima i/ili napadima na sistem. Takođe, Bootik nije odgovoran za štetu koju Korisnik može pretrpeti usled neadekvatnog korišćenja Veb-a, problema sa servisom ili pokrićem, prekida, nedostatka ili defekta u komunikaciji i/ili komunikaciji putem Interneta.

   

  Štaviše, Bootik nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili gubitak na softveru i/ili hardveru Korisnika koji proizilaze iz pristupa i korišćenja Veb-a.

   

  Korisnik je odgovoran za štetu ili gubitak bilo koje prirode koju Bootik može da pretrpi kao rezultat povrede bilo koje obaveze na strani Korisnika iz ovog Pravnog obaveštenja, odnosno drugih uslova postavljenih na Veb-u, i/ili važećih propisa u svakom trenutku.

   

   

  POLITIKE U VEZI SA LINKOVIMA

   

  a) Linkovi na Vebu

   

  Treća lica koja nameravaju da postave link Veb-a (“Vebsajt sa Linkom”) na vebsajtu, moraju da dobiju prethodnu saglasnost u pisanoj formi od strane Bootik-a, da se pridržavaju važećih zakona, i ni pod kojim uslovima ne smeju da čuvaju kako sopstveni, tako ni sadržaj trećeg lica koji: (i) je nezakonit, štetan, nasilan, rasistički, diskriminišući, ponižavajući, seksualnog karaktera itd; i/ili (ii) je neprikladan ili nepodoban u odnosu na delatnost Bootik-a.

  Link ni na koji način ne označava da Bootik podržava, promoviše, garantuje, nadzire i/ili preporučuje sadržaj i/ili usluge Vebsajta sa Linkom, niti je odgovoran za sadržaj koji se u okviru takvog Vebsajta nalazi.

   

  U slučaju nepoštovanja bilo kog od gore pomenutih uslova, Bootik će istog trenutka povući pristanak dat Vebsajtu sa Linkom, koji će biti obavezan da ukloni link.

   

  b) Linkovi za druge vebsajtove

   

  Na Vebu mogu biti sadržani i drugi linkovi koji omogućavaju Korisniku pristup drugim vebsajtovima (“Povezani vebsajtovi”).

   

  Postojanje Povezanih vebsajtova ni na koji način ne podrazumeva preporuku, promovisanje, identifikovanje i/ili usklađenost Bootik-a sa izjavama, sadržajem i/ili uslugama koje se pružaju preko Povezanih vebsajtova. Sledstveno, Bootik nije odgovoran za sadržaj i druge uslove Povezanih Vebsajtova, te je Korisnik jedina osoba odgovorna za proveravanje i prihvatanje istih pri svakom pristupu i svakoj upotrebi.

   

   

  INTELEKTUALNA SVOJINA

   

  Nosilac svih prava intelektualne svojine koja se odnose na dizajn, baze podataka, osnovne kompjuterske programe (uključujući izvorne kodove), kao i različite elemente koji čine Veb (tekstovi, grafike, fotografije, video snimci, zvučni zapisi, kombinacije boja itd.) (“Sadržaj“), kao i na strukturu, izbor i redosled ovih elemenata, je Bootik ili lica na koja Bootik prenese navedena prava na osnovu ugovora o licenci. Svi logotipi sadržani u Veb-u (uključujući, ali ne ograničavajući se na, žigove i/ili dizajne), u svojini su Bootik-a ili lica na koja Bootik prenese navedena prava na osnovu ugovora o licenci.

   

  Upotreba Veb-a ne podrazumeva davanje bilo kog prava preko Veb-a ili njegovog Sadržaja.

   

  Korisniku je strogo zabranjeno da reprodukuje, preobražava, distribuira, javno objavljuje, čini dostupnim, izdvaja i/ili na bilo koji drugi način neovlašćeno koristi Veb, njegov Sadržaj i/ili logotipe Bootik-a.

   

  Neovlašćeno koriščenje Sadržaja, Veb-a i/ili logotipa Bootik-a, kao i bilo koja šteta nastala u vezi sa  pravima intelektualne svojine čiji je nosilac Bootik, za posledicu može imati preduzimanje odgovarajućih pravnih radnji i snošenje odgovornosti koja iz navedenog proizilazi.

   

  NIŠTAVOST

   

  Ako je bilo koja klauzula iz ovog Pravnog obaveštenja proglašena potpuno ili delimično ništavom, takvo proglašenje ništavom ili poništenje će uticati samo na konkretnu odredbu ili njen deo, dok će preostali deo ostati na snazi, uzimajući u obzir samo tu odredbu ili njen deo koji je obuhvaćen povredom. Shodno navedenom, samo ništava ili nevažeća odredba ovog Pravnog obaveštenja će biti u potpunosti nevažeća, dok preostali delovi i odredbe iz Pravnog obaveštenja neće biti ništavi, nevažeći ili pogođeni usled  ništavosti ili poništenja, osim u slučaju da isto na krucijalan i sveobuhvatan način utiče na ovo Pravno obaveštenje u celosti.